Persoonsgegevens Privacyverklaring

De FOD Sociale Zekerheid verwerkt in het kader van haar opdrachten persoonlijke gegevens, en zet er zich voor in om bij het uitvoeren van deze opdrachten alle toepasselijke wetgeving over privacybescherming na te leven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de FOD als "verwerkingsverantwoordelijke" op de betrokken personen bepaalde informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verstrekken.

Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

De opdrachten van de FOD staan beschreven op de site.

Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens in het kader van de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars vindt u in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (visum kunstenaar), in artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (kunstenaarskaart) en in het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars en in het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor de uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars verwerken we gegevens uit het rijksregister (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en adres). We verwerken ook uw artiestennaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres alsook alle documenten die u toegevoegd heeft aan uw aanvraagformulier dat ons moet toelaten om de artistieke aard van uw activiteiten te beoordelen. Doorgaans zijn het cv's, artistieke contracten, foto's of portfolio’s.

Hebt u in uw aanvraag URL-links opgegeven, dan verwerken wij ook de daarin opgenomen gegevens in verband met uw activiteit.

Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens communiceren?

De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, tenzij op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, zoals met de volgende bestemmelingen:

Wat uitspraken over het statuut van individuele personen door de Commissie kunstenaars betreft: aan de leden van de Commissie Kunstenaars in het kader van de behandeling van een dossier en aan de belanghebbende Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.

Blijft de communicatie van gegevens beperkt tot de EU?

De communicatie van uw gegevens blijft beperkt tot België.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens en gegevens over ingediende aanvragen worden verwijderd wanneer betrokkene geen nieuwe aanvraag indient binnen de tien jaar na de vervaldatum van het document dat de Commissie hem afgegeven heeft.

De gegevens met betrekking tot de diensten die in het kader van de kleine onkostenvergoeding worden verstrekt, worden gedurende zes jaar bewaard

Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de FOD de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • hun verwerking te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking.

Daartoe neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke.

U moet echter ook rekening houden met de wettelijke verplichting die op de FOD rust om de hem opgelegde taken en opdrachten uit te laten voeren.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten moet de FOD de wetgeving naleven. Binnen de grenzen van die wetgeving hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, als deze berust op de wettelijke toepassing.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail : commission@privacycommission.be

Wat zijn onze voornaamste Informatiebronnen?

Commissie kunstenaars:

 • Persoonlijke gegevens:
  • Register van natuurlijke personen
  • Uzelf
 • Artistieke activiteiten
  • Uzelf
 • Statuut (werknemer, zelfstandige)
  • Uzelf

Webstatistieken

Tijdens je bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens over welke pagina’s je bezoekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de inhoudelijke en technische kwaliteit van onze website te evalueren en te verbeteren.

De gegevens die wij tijdens je bezoek verzamelen, zijn anoniem. De FOD Sociale Zekerheid onderneemt geen enkele poging om je IP-adres te koppelen aan je identiteit.

Cookies

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

Voor de analyse van je bezoek aan deze site gebruiken we Google Analytics. De verwerking gebeurt met geanonimiseerde gegevens en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden.

Nieuwsbrieven

Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven. Hiervoor houden wij je e-mailadres en de taal waarin je de website bezocht op het moment van inschrijven bij in een database.

Deze database wordt door ons behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enkele concrete maatregelen:

 • Je persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om je de gevraagde nieuwsbrief via email toe te sturen.
 • Je persoonlijke gegevens worden noch bekendgemaakt aan derden, noch aangewend voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt steeds toegang tot je persoonlijke gegevens, je kan deze op juistheid controleren en onjuistheden doen verbeteren. Op elke nieuwsbrief vind je hiervoor onderaan een link naar een formulier om je gegevens te bekijken en zelf aan te passen. Je vindt er ook een link om je onmiddellijk uit te schrijven en niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen. Heb je vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met de beheerder van de site (link sends email).
 • De FOD Sociale Zekerheid verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer)
dpo@minsoc.fed.be

FOD Sociale Zekerheid – Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel