FAQ Kunstenaarskaart

Online aanvraag kunstenaarskaart

Wat is de kleine vergoedingsregeling (KVR)?

Dat is een regeling waardoor de kunstenaar kleinschalige artistieke prestaties kan uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven, waarbij op de ontvangen vergoedingen geen enkele bijdrage is verschuldigd en waarbij de opdrachtgever geen enkele Dimona-aangifte moet doen.

Hoe kan ik de kunstenaarskaart aanvragen?

De aanvragen moeten worden ingediend op het platform artist@work of door middel van het aanvraagformulierop deze website .

Hoe kan ik mijn aanvraag tot vernieuwing indienen?

Aanvragen tot vernieuwing moeten ten vroegste 6 maanden voor de vervaldatum van uw kaart worden ingediend.

 • Gebruikt u het elektronische systeem, dan moet u uw aanvraag op het platform indienen en de optie ‘Vernieuwing van uw huidige kaart’ kiezen.
 • Gebruikt u de papieren versie, dan moet u uw aanvraag met het aanvraagformulier op deze site indienen en de optie ‘Vernieuwing van uw huidige kaart’ kiezen.

Wilt u overschakelen op het elektronische systeem, dan moet u uw aanvraag op het platform invoeren.

De kaart wordt niet automatisch vernieuwd. De Commissie analyseert iedere aanvraag opnieuw.

Welke aanbevelingen moeten worden gevolgd wanneer ik mijn aanvraag indien?

1. Beschrijf uw activiteit zo gedetailleerd mogelijk en leg uit waarom uw activiteit artistiek is. Verklaar duidelijk wat u doet.

2. Er moet informatie zijn voor elke activiteit in de aanvraag.

3. Voeg een cv toe. Dit cv moet uw ervaring op artistiek vlak bevatten. Een klassiek cv dat geen betrekking heeft op uw artistieke activiteiten heeft geen enkel nut.

4. Indien uw activiteit zich daartoe leent, voegt u een portfolio van uw activiteit toe.

5. Indien u gewone foto’s van uzelf toevoegt, moeten wij u onmiddellijk kunnen zien op de foto’s. De foto’s moeten ook een meerwaarde voor uw aanvraag bieden.

6. Indien u links naar video’s toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de video is (toneelspeler, realisator, monteur?).

7. Indien u links naar geluidsbestanden toevoegt, moeten wij onmiddellijk kunnen uitmaken wat uw rol in de opname is (componist, arrangeur, zanger?).

8. Aarzel niet uw persoonlijke website toe te voegen, indien u die hebt.

9. U kan ook uw pagina op een sociaal netwerk toevoegen, indien u die hebt. Wij hebben alleen toegang tot openbare publicaties.

10. Let op met We Transfer-links. Wij kunnen niet garanderen deze geopend te hebben voordat ze worden verwijderd. Om die reden voegt u beter bestanden als bijlage bij de aanvraag toe.

11. Hoe vollediger uw dossier, hoe beter.

12. Respecteer de maximale grootte voor bijlagen en kies een bestandstype dat het platform ondersteunt. Let ook op de titel van de bijlage. Speciale tekens zoals accenten worden niet aanvaard.

Procedures

Wij hebben procedures opgesteld om u te helpen het platform te gebruiken. Open gewoon het relevante document of klik op de youtube-link.:

 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren
 2. U mag niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar en niet meer dan 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde opdrachtgever presteren
 3. U mag niet door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde opdrachtgever zijn verbonden (behalve indien uw activiteiten een ander karakter hebben en u dit kan bewijzen)

Wat zijn de maximumbedragen in 2021?

 1. Maximaal € 2.642,53 per kalenderjaar
 2. Maximaal € 132,13 per dag/per opdrachtgever

Wat zijn de maximumbedragen in 2022?

 1. Maximaal € 2.692,64 per kalenderjaar
 2. Maximaal € 134,63 per dag/per opdrachtgever

Wat in geval van overschrijding van de maximumbedragen?

Bij overschrijding van het jaarlijks bedrag of het aantal door de kunstenaar gepresteerde dagen moet de opdrachtgever die hem op dat moment tewerkstelt hem bij de RSZ aangeven, net als de opdrachtgevers die hem tijdens de rest van het jaar zullen tewerkstellen. Indien het gaat om opdrachtgevers voor wie de kunstenaar eerder tijdens het jaar prestaties heeft uitgevoerd, zullen zij ook deze prestaties moeten aangeven.

Indien het dagbedrag door een opdrachtgever wordt overschreden, zelfs indien het jaarbedrag niet is overschreden, is de kunstenaar onderworpen aan de sociale zekerheid voor alle vergoedingen die hij ontvangt van deze opdrachtgever tijdens het kalenderjaar.

Hoelang is de kaart geldig?

De kaart is 5 jaar geldig vanaf de datum van het indienen van uw aanvraag.

Overeenkomstig de reglementering moet uw kunstenaarskaart ter beschikking van de inspectiediensten zijn op de werkplek.

Wanneer zal ik mijn kaart ontvangen? / Ik heb mijn aanvraag enkele weken geleden ingediend en ik heb geen antwoord gekregen, waaraan is dat te wijten?

De termijnen hangen van talrijke factoren af: volledig/onvolledig dossier, kalender van de vergaderingen van de Commissie, toestroom van aanvragen, invoeren van het papieren dossier door een personeelslid in het platform,…

De per post of per e-mail verstuurde aanvragen worden met enkele maanden vertraging behandeld. Indien u wenst dat uw aanvraag sneller wordt behandeld, volstaat het uw aanvraag op ons platform Artist@Work in te dienen.

Indien u uw aanvraag op Artist@Work indient, kan u de evolutie ervan volgen door u opnieuw in te loggen in het platform.

 

Mag ik activiteiten verrichten in afwachting van het ontvangen van mijn kaart?

Voor aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, moet u, overeenkomstig de reglementering, wachten op de beslissing van de Kunstenaarscommissie.

Kan een minderjarige beroep doen op de KVR?

Ja, er is geen minimumleeftijd.

Voor minderjarigen jonger dan 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, moet de organisator van de activiteit evenwel een afwijking op het verbod op kinderarbeid hebben verkregen bij de FOD Werkgelegenheid.

Kan ik de KVR combineren met een vervangingsinkomen (ouderschapsverlof, invaliditeitsuitkering, pensioen, loopbaanonderbreking enz.)?

Ja, maar er zijn soms extra formaliteiten nodig, zoals toelating van de adviserende geneesheer of aangifte bij de Pensioendienst. En de KVR kan een impact hebben op sommige uitkeringen, zoals een leefloon.

Telt de KVR mee als arbeidsdag in het kader van opbouw van mijn rechten voor werkloosheid?

Nee, omdat er geen sociale bijdragen worden ingehouden.

Mag ik activiteiten verrichten in het kader van de kleine vergoedingsregeling als ik werkloos ben?

Ja, de RVA is evenwel van oordeel dat u deze dagen niet beschikbaar bent op de arbeidsmarkt. U moet de gepresteerde dagen dus zwart maken op uw stempelkaart.

Mag de KVR gecombineerd worden met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers)?

Nee, de KVR mag met geen enkele andere kostenvergoeding gecombineerd worden.

Mag ik vrijwilligerswerk combineren met mijn activiteiten in het kader van de KVR?

Voor dezelfde dag mag een persoon vrijwilligerswerk niet cumuleren met een artistieke activiteit in het kader van de KVR.

Hij mag in de loop van eenzelfde kalenderjaar vrijwilligerswerk combineren met een artistieke activiteit in het kader van de KVR, op voorwaarde dat:

 • de activiteiten op verschillende dagen plaatshebben 
 • de "opdrachtgevers" verschillend zijn (namelijk de opdrachtgever van de KVR en de vrijwilligersorganisatie).

Wie kan mij aanwerven in het kader van de KVR?

Iedere persoon, zowel een natuurlijk als een rechtspersoon, kan een kunstenaar in het kader van de KVR aanwerven.

Moet ik de KVR aangeven op mijn belastingsbrief?

Nee, u moet de KVR niet aangeven bij de belastingen.

Heeft de opdrachtgever fiscale verplichtingen?

Indien aan de voorwaarden van de kleinevergoedingsregeling is voldaan:
• zijn de vergoedingen in het kader van de KVR belastingvrij;
• hoeft de opdrachtgever geen fiche op naam van de begunstigde op te stellen.
Indien daarentegen niet aan ten minste een van de voorwaarden is voldaan, moet de opdrachtgever een fiche 281.10 ofwel een fiche 281.30 opstellen op naam van de begunstigde.

Hoe breng ik als opdrachtgever de KVR in de boekhouding?

De KVR wordt ingeboekt bij ’61. Diensten en diverse goederen, vergoedingen aan derden, forfaitaire vergoedingen, kleine vergoedingsregeling’.

Welke stappen moeten mijn opdrachtgevers zetten?

Hij moet zich vooraf ervan vergewissen dat de kunstenaar over een kunstenaarskaart beschikt en zijn papieren prestatieaangifte naar behoren heeft ingevuld of zijn prestatie op Artist@Work heeft ingevoerd.

Wanneer moet ik mijn prestaties op het platform invoeren?

VOOR het begin van de prestatie.

Wanneer ik een prestatie in het platform invoer of mijn papieren prestatieoverzicht invul, welke gegevens over de opdrachtgever moet ik invullen?

Er moeten 3 gevallen worden onderscheiden:

 • Ofwel gaat het om een natuurlijk persoon: dan moet u zijn naam, zijn voornaam en zijn INSZ (dat overeenstemt met het rijksregisternummer) invoeren. 
  U moet uw opdrachtgever dus vooraf naar zijn INSZ vragen.
 • Ofwel gaat het om een feitelijke vereniging: u moet de benaming ervan, en de naam, voornaam en het INSZ van de verantwoordelijke persoon invoeren.
 • Ofwel gaat het om een onderneming: je moet de benaming ervan en het KBO-nummer invoeren (Let op: kopieer en plak het KBO-nummer niet op het platform, maar typ de 10 cijfers zonder spaties en punten en niet voorafgegaan door BE).

Opgelet: de opdrachtgever kan niet uzelf zijn.  

Kan ik een prestatie die ik op het platform heb ingevoerd annuleren?

Ja, ten laatste de dag voor de prestatie. Om een prestatie na deze termijn te schrappen, moet je een speciaal gemotiveerde aanvraag indienen (bv. medisch getuigschrift, overmacht, …) bij het secretariaat van de Commissie Kunstenaars die in voorkomend geval het nodige zal doen in het platform.

Mag ik de kaart aanvragen om mijn werken te verkopen of tentoon te stellen?

Neen.

De kunstenaarskaart is enkel geldig voor prestaties uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever. Zonder opdrachtgever is de kunstenaarskaart niet van toepassing.

Mag ik cursussen of workshops geven in het kader van de KVR?

Neen. Pedagogische activiteiten zijn niet erkend als artistiek door de Commissie.

Wij verzoeken u evenwel na te gaan of uw activiteiten zouden kunnen vallen onder het bijklussen, vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen, op de website bijklussen.

Mag ik activiteiten onder de KVR in het buitenland verrichten?

De KVR is enkel geldig op Belgisch grondgebied, aangezien de andere landen de kleinschalige artistieke prestaties niet op dezelfde manier behandelen.

De regels inzake de berekeningswijze van de bijdragen worden door iedere staat vastgelegd.

Wat wanneer slechts bepaalde van mijn activiteiten artistiek zijn?

De kaart is enkel geldig voor artistieke prestaties. Indien u meerdere activiteiten verricht, zullen enkel de artistieke activiteiten in aanmerking worden genomen en zal de kaart enkel kunnen worden gebruikt voor de activiteiten vermeld in de begeleidende brief.

Ik heb mijn kaart en/of mijn papieren overzicht verloren, wat moet ik doen?

U moet contact opnemen met de Commissie Kunstenaars om een duplicaat op te stellen.

Ben ik verzekerd als ik werk met KVR?

De opdrachtgever heeft geen verzekeringsplicht (in tegenstelling met opdrachtgevers die met vrijwilligers werken). U kunt best navragen bij de opdrachtgever of u verzekerd bent voor bijvoorbeeld burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Desnoods moet u zelf een verzekering afsluiten.

Ik heb een kaart aangevraagd voor een activiteit A en ik wil ook graag activiteit B uitvoeren onder KVR, wat moet ik doen?

Als je al een kunstenaarskaart hebt ontvangen, kun je via het platform vragen om een activiteit toe te voegen.

Als je je kunstenaarskaart nog niet hebt ontvangen, maar al een kaart voor activiteit A hebt aangevraagd, moet je wachten op het antwoord van de Commissie Kunstenaars. Je kunt dan een verzoek indienen om activiteit B aan je kaart toe te voegen.

Mag ik prestaties uitvoeren indien ik geen Belg ben?

Ja, indien de Belgische sociale zekerheid van toepassing is.

Indien u geen e-ID heeft, kan u evenwel geen aanvraag via het platform artist@work indienen, u moet ons het ingevulde aanvraagformulier per post opsturen.

Opdat uw aanvraag volledig is, moet u een kopie van een identiteitsbewijs bij het aanvraagformulier voegen.

Moet ik een nieuwe kaart aanvragen via het platform als ik al een geldige kaart heb?

NEEN, deze blijft geldig tot de vervaldatum.

Ik heb net een aanvraag voor een papieren kaart ingediend (per post of e-mail), maar ik wil de aanvraag via het platform Indienen?

In principe is dit nog steeds mogelijk, maar je moet de Commissie Kunstenaars contacteren om de papieren aanvraag te annuleren. Zo voorkomen we dubbel werk.

Ik probeer een bijlage toe te voegen en het platform aanvaardt ze niet, wat moet ik doen?

Gelieve in dat geval 3 zaken te controleren:
- dat uw bestand niet groter is dan de toegelaten bestandsgrootte (maximaal 10MB/10.000Kb per bijlage)
- of je bijlage een PDF-, JPEG- of JPG-bestand is. WORD-bestanden worden niet ondersteund
- dat de naam van uw bestand geen speciale tekens of spaties bevat. Ter herinnering: de bestandsnaam mag enkel alfanumerieke tekens, - of _, bevatten.

 

Ik heb een aanvraag in het platform ingediend en ik zou graag een ontvangstbevestiging willen, wat moet ik doen?

Als u uw e-mailadres invoert in het platform Artist@Work, krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Wat gebeurt er wanneer ik een prestatie in het platform invoer?

Uw opdrachtgever ontvangt een melding in zijn e-box voor burgers of e-box voor bedrijven, al naar gelang. Zo wordt hij ervan op de hoogte gebracht dat een door hem "bestelde" prestatie door de kunstenaar is ingevoerd, en ontvangt hij een attest.

Wat gebeurt er wanneer ik een prestatie in het platform annuleer?

Wanneer u een prestatie annuleert of het secretariaat een prestatie voor u annuleert, ontvangt uw opdrachtgever een melding in zijn e-box voor burgers of zijn e-box voor ondernemingen. Zo wordt hij ingelicht dat de prestatie geannuleerd werd door de kunstenaar en ontvangt hij een attest in die zin.

Kan ik overstappen van het papieren systeem naar het elektronisch systeem en andersom?

Er moeten 2 gevallen worden onderscheiden:

- U heeft een kaart en een papieren prestatieoverzicht ontvangen vóór de lancering van het platform artist@work in mei 2019: in dit geval kunt u uw prestaties die vanaf 1 januari 2020 verricht worden, voortaan in het platform invoeren. Zodoende stapt u definitief af van het gebruik van uw papieren prestatieoverzicht.

- Na de lancering van het platform heeft u nog een aanvraag op papier ingediend en heeft u een kaart en een papieren prestatieoverzicht ontvangen: in dit geval moet u de Commissie Kunstenaars vragen te mogen overstappen naar het elektronisch prestatieoverzicht. 

Waarom dit onderscheid? Wij zijn van mening dat personen die een aanvraag op papier ingediend hebben hoewel er een elektronisch platform bestaat, het papieren systeem willen blijven gebruiken en niet het platform.

Let op: wij raden u aan om de papieren documenten die u niet meer gebruikt, te bewaren voor het geval ze opgevraagd worden (fiscus of andere).

Indien u een aanvraag in het platform ingediend heeft en deze aanvaard wordt, ontvangt u geen papieren prestatieoverzicht meer. U moet uw prestaties dus altijd in het platform invoeren. 

Welke bewijzen kan ik als opdrachtgever krijgen?

Wanneer een kunstenaar een dienst registreert via het platform, wordt automatisch een "attest van aangifte van een prestatie in het kader van de kleine vergoedingsregeling" per e-mail naar je e-Box gestuurd.

Ben je particulier, dan wordt het naar je persoonlijke e-box gestuurd. Meer informatie over de e-Box vind je op http://myebox.be

Ben je een bedrijf, dan wordt het naar je e-box Enterprise gestuurd. Meer informatie over de e-Box Enterprise vind je op https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm